Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op overeenkomsten met Envergure BV (BE 0863 954 650), Cassiersstraat 42, 2060 Antwerpen

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de opdrachtgever. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever.

OFFERTES EN OPDRACHT

De geldigheid van een offerte bedraagt 30 kalenderdagen en omvat de elementen zoals besproken tussen opdrachtgever en dienstverlener. Alle wijzigingen in de overeengekomen opdracht op vraag van de opdrachtgever zijn ten laste van de opdrachtgever en zullen bijkomend worden gefactureerd aan uurtarief. Elke orderbevestiging door de opdrachtgever bindt hem aan de uitvoering hiervan door de dienstverlener en vervangt eerdere mondelinge of schriftelijke akkoorden.

BETALING

Het bedrag van de facturen is steeds contant betaalbaar in de aangeduide munt. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege. De dienstverlener behoudt zich het recht om tussentijds facturen te sturen bij oplevering van bepaalde fases of aan het einde van de maand of het kwartaal.

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de zeven dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12% per jaar op. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. Bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten. Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID

De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten of verlies van cliënteel die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van de dienstverlener.

CONFIDENTIALITEIT

De dienstverlener verbindt zich tot algehele confidentialiteit en zal de door de opdrachtgever aan hem verstrekte documenten, informatie en data strikt vertrouwelijk behandelen. Partijen verbinden zich ertoe de (persoons-)data verkregen gedurende het verloop van de samenwerking, zelfs na beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Behoudens het formele verzoek van de opdrachtgever behoudt de dienstverlener zich het recht voor om na afloop van de overeenkomst over het verloop ervan te berichten, zonder hierbij de rechten van de opdrachtgever te schaden of confidentiële informatie te delen met derden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle boeken, spreeksessies, consultancy-modellen, blogartikels, podcasts, opniestukken en video’s zijn de intellectuele eigendom van Envergure BV en mogen niet zonder voorafgaande toestemming verspreid, gereproduceerd of gekopieerd worden. Envergure BV behoudt zich het recht voor om het maken van eventueel beeldmateriaal (foto, video, streaming, …) gedurende keynote sessies, of het verspreiden van de (inhoud van) de presentatie achteraf te weigeren.

ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen, evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtnemer zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

Keynotes, coachings en workshops kunnen binnen de 30 kalenderdagen voor de datum van het evenement worden geannuleerd tegen een verbrekingsvergoeding van 50% van het te factureren bedrag. Annuleren binnen de 7 kalenderdagen verbindt de opdrachtgever tot het betalen van de totale overeengekomen vergoeding.

Boeken aangekocht in onze webshop worden met de grootste zorg behandeld en via externe partijen geleverd op het door klant opgegeven adres. Indien gebruik gemaakt wordt van het retourrecht, dient het ongebruikte product ons binnen de 30 kalenderdagen na aankoop teruggestuurd te worden op het adres vermeld op het label om in aanmerking te komen voor een terugbetaling. Deze terugbetaling zal binnen de 7 dagen geschieden, exclusief verzendingskosten.

Stijlreizen kunnen geannuleerd worden uiterlijk ten laatste 30 kalenderdagen voor de aanvang van de trip – gezien gemaakte kosten na de initiële reservatie niet gerecupereerd kunnen worden – tegen een vergoeding van 30% van de kostprijs. Ook in geval van overmacht – met uitzondering van algehele overmacht die de organisator niet in staat stelt de reis te laten plaatsvinden – is de deelnemer gehouden aan de betaling van de volledige deelname.

NIETIGHEID

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en dienstverlener de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

BETWISTINGEN

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.